Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVII/158/2013

Treść

Uchwała Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013 roku
 
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 r.
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala co następujące:
 
§ 1
 
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w roku 2013” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
           
Jarosław Jaworski
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 r.”
  
 
       W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy obowiązek ustanowienia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) o ochronie zwierząt Rada Gminy Raciąż została zobligowana do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż.
       W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przedmiotowych zagadnień.
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy w Raciążu
z dnia 26 marca 2013r.
 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 roku”
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) przebywającymi na terenie Gminy Raciąż.
 
§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 
1.      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2.      Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
3.      Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
4.      Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie  w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
5.      Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności w warunkach niezależnych od człowieka (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim)
6.      Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 roku”.
7.      Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, realizujące usługę podejmowania działań zmierzających do rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt.
 
Rozdział 2
Cel i zadania programu
 
§ 3
 
Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 roku
 
§ 4
 
Zadania priorytetowe programu:
1.      Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
2.      Opieka nad wolno żyjącymi kotami
3.      Odławianie bezdomnych zwierząt
4.      Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
5.      Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
6.      Usypianie ślepych miotów
7.      Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
8.      Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
9.      Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 5
 
1.      Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Wójt Gminy Raciąż
2.      Wykonawcami Programu są:
1)      Gmina
2)      Lekarze weterynarii
3)      Schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą
4)      Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy
5)      Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na terenie Gminy.
 
Rozdział 3
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt
 
§ 6
 
Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 
§ 7
 
1.      Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Urząd Gminy w Raciążu, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
2.      W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gminy podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
3.      Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony lekarz weterynarii spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej z Gminą
4.      Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raciąż zajmuje się Lekarz Weterynarii Stanisław Szymczyk Lecznica Weterynaryjna Małych Zwierząt w Płońsku.
5.      Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt – Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie, ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Lekarzem Weterynarii Stanisławem Szymczykiem a schroniskiem, bądź oddane do adopcji.
 
§ 8
 
Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku.
 
Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
 
§ 9
 
1.       Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w Rozdziale 3 niniejszego Programu.
2.      Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
1)      Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.
2)      Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania.
3)      W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.
4)      Poszukiwanie nowych właścicieli i oddawania do adopcji kotów wolno żyjących osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
5)      Prowadzenie akcji adopcyjnych kotów wolno żyjących.
 
Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.
 
§ 10
 
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, realizować będą:
1.      Schronisko poprzez przygotowanie zwierząt do sterylizacji lub kastracji oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu
2.      Lekarz weterynarii poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska
3.      Wójt poprze edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed bezdomnością, przez akcje adopcyjne, rozpowszechnianie materiałów i ulotek edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę nad zwierzętami, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt
4.      Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających (w przypadku kotów wolno żyjących) i odłowionych z jej terenu.
 
Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
 
§ 11
 
1.      Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1)      Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronie internetowej urzędu gminy Raciąż oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
2)      Współdziałanie z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami dla zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
3)      Możliwość adopcji bezdomnych zwierząt zapewnia również lekarz weterynarii który zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt z ternu Gminy Raciąż, po przeprowadzonych uprzednio niezbędnych zabiegach weterynaryjnych (w tym sterylizacja, kastracja).
 
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
 
§ 12
 
1.      Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów wolno żyjących
2.      Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli,
3.      Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych Gmina Raciąż realizuje poprzez zawarcie umowy   z lekarzem weterynarii Stanisławem Szymczykiem, który dokonuje zabiegów usypiania ślepych miotów.
 
Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich
 
§ 13
 
1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania dotyczące:
1)      Zasad przemieszczeń pomiędzy stadami,
2)      Odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),
3)      Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 roku Nr 106, poz.1002 ze zm.)
2.                  Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z właścicielem gospodarstwa.
3. Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z obszaru Gminy Raciąż jest: Spółdzielnia Produkcyjna w Uniecku.
4. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa porozumienie.
5. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela tych zwierząt.
 
Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
 
§ 14
 
1.      Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Raciąż. Lekarzem Weterynarii zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raciąż jest lek. wet. Stanisław Szymczyk.
2.      W przypadku gdy zwierze poniesie śmierć, Gmina Raciąż, posiada umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „Hetman” Spółka z o. o., na odbiór i utylizację padłych zwierząt.
 
Rozdział 10
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
 
§ 15
 
Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt, propagowania adopcji zwierząt bezdomnych oraz informowania o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi a także propagowanie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.
 
Rozdział 11
Finansowanie Programu
 
§ 16
 
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy w wysokości 20 000,00 zł.
2. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
3. Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie gminy Raciąż przeznaczonych na realizację programu w 2013 roku wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
4. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 rok Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
5. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela, albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
 

320075