Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVIII/159/2013

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/159/2013
 
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 8 maja 2013r.
 
 
w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.
 
 
         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.190 ust. 1, pkt 3 i ust. 2; art.191 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 176, poz. 1190 ze zm.), w związku z art. 16, ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113) oraz Wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 26 lutego 2013r., sygn. akt II K 16/13 – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Raciąż Pana Przemysława Bańki, wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 5, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – wskutek utraty prawa wybieralności.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego przekazania uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu i właściwemu Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
 
Od Uchwały Rady Gminy Raciąż o wygaśnięciu mandatu, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXVIII/159/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 8 maja 2013r.
 
  
              Zgodnie z art. 190 ust. 1, pkt 3 i ust. 2; art. 191 ust. 1 ustawy z dnia   16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.), wygaśnięcie mandatu radnego następuje na skutek utraty prawa wybieralności, w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 26.02.2013r. Sygn. akt IIK 16/13.
             Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada Gminy w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
 

 

 

321091