Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIX/160/2013

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXIX/160/2013
 
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013r.
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2012 rok.
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2012 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

 

320945