Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIX/161/2013

Treść

UCHWAŁA   Nr XXIX/161/2013

RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013r.
 
 
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.
 
 
            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z:     
 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
4) informacją o stanie mienia Gminy;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
 
Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
  
§ 1
 
Udziela się Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
  
§ 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

 

320073