Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIX/165/2013

Treść

UCHWAŁA Nr XXIX/165/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013 r.
 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Raciąż.
 
§ 2
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien prowadzić działalność zgodnie z wpisem w krajowym Rejestrze Sądowym bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
§ 3
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:
  1. Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1671), posiadać aktualne badania techniczne i świadczenia dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
  2. Pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy.
  3. Posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.
  4. Baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), o wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność.
  5. Baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tj.:
a)      miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych;
b)      miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;
c)      w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 4 i pkt 5a i b przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.
 
§ 4
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
1.      Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu.
2.      Mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinny się odbywać zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
3.      Po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej.
4.      Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego.
5.      Świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.
 
§ 5
 
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbiory przez stacje zlewną.
  
§ 6
 
Podmiot odbierający nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości jest obowiązany prowadzić i przechowywać przez okres 5 lat dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz częstotliwości wykonywanych dezynfekcji pojazdów i urządzeń.
 
§ 7
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 9
 
Traci moc uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raciąż
 
§ 10
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
 
§ 11
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
 
  
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
 
  
Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIX/165/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013 r.
  
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) wymagane jest zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 8 ust. 2a powyższej ustawy przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
Stosownie do art. 7 ust. 3a rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Szczegółowa treść uchwały ponadto musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest udzielane w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczonej usługi zgodnie z art. 6 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zezwolenie na prowadzenie w/w działalności wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 10 lat zgodnie z art. 9 ust. 1b.

321091