Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIX/166/2013

Treść

UCHWAŁA Nr XXIX/166/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013 r.
 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywają się z terenu nieruchomosci nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie
odpadów komunalnych 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Raciąż za świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej:
1.      W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:
a)      pojemnik o pojemności 120 L                 - 22,00 zł
b)      pojemnik o pojemności 240 L                 - 33,00 zł
c)      pojemnik o pojemności 1100 L               - 100,00 zł
d)     pojemnik KP 7 o pojemności 6500 L      - 465,00 zł
2.      W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli pozostałe odpady gromadzone są i odbierane w sposób selektywny:
a)      pojemnik o pojemności 120 L                 - 20,00 zł
b)      pojemnik o pojemności 240 L                 - 27,00 zł
c)      pojemnik o pojemności 1100 L               - 90,00 zł
d)     pojemnik KP 7 o pojemności 6500 L      - 420,00 zł
3.      Opłaty o których mowa w ust. 1 i 2 określają odbiór odpadów komunalnych raz w miesiącu oraz uwzględniają podatek VAT, koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 
§ 2
 
1.      Określa się górną stawkę opłaty obowiązującą na terenie Gminy Raciąż, ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję Wójta Gminy Raciąż zezwalającą na prowadzenie przedmiotowej działalności, w wysokości 50,00 zł/1m3.
2.      Opłata o której mowa w ust. 1 uwzględnia podatek VAT oraz koszty transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
 
§ 4
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
  
 
Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIX/166/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013 r. 
 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych, czyli na terenie nieruchomości gdzie prowadzona jest działalności gospodarcza, szkół, cmentarzy itp.
Przy ustalaniu stawek opłat uwzględniono koszty transportu i amortyzacji sprzętu, koszty składowania odpadów na składowisku i zrzutu ścieków na stacjach zlewnych. Rada gminy określając wielkość górnych stawek uwzględniła niższe stawki w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

320073