Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIX/168/2013

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXIX/168/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, zabudowanej nieruchomości, położonej w Koziebrodach, Gmina Raciąż
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Raciąż, zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 261/2 o pow. 0,1200 ha, stanowiącej własność Powiatu Płońskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta KW nr 26753.
 
§ 2
 
Nieruchomość opisana w § 1 będzie wykorzystywana na cel publiczny, związany z ochroną zdrowia.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E 
Do Uchwały Nr XXIX/168/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, zabudowanej nieruchomości, położonej w Koziebrodach, Gmina Raciąż

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr dz. 261/2 o pow. 0,1200 ha stanowi własność Powiatu Płońskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta KW nr 26753, zabudowana jest budynkiem przychodni i garażem.
Umową z dnia 7 grudnia 2006 roku Powiat Płoński wydzierżawił Gminie Raciąż za symboliczną złotówkę w/w nieruchomość. W § 4 umowy określono obowiązki dzierżawcy (głównie inwestycyjne). Gmina Raciąż w latach 2007 – 2009 dokonała określonego umową remontu i przeprowadziła dodatkowe prace wydatkując na ten cel blisko 560 tys. złotych. Podjęte działania zaowocowały ponownym uruchomieniem przychodni spełniającej wszystkie wymogi formalne. Obecnie z przychodni korzysta blisko 1400 pacjentów i liczba ta stale rośnie. Mając na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców, Gmina planuje zaadaptować  niewykorzystane pomieszczenia na drugiej kondygnacji na punkt apteczny i pracownię rehabilitacyjną.
Wójt Gminy Raciąż wystąpił z wnioskiem do Powiatu Płońskiego o wyrażenie zgody na przejęcie ośrodka zdrowia w Koziebrodach.
W myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny, dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

320932