Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIX/170/2013

Treść

 

U C H W A Ł A Nr  XXIX/170/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 3 czerwca 2013r.
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.    Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż, zgodnie wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, na okres od 18 sierpnia 2013 roku do 17 sierpnia 2014 roku.
2.    Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2
 
Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XIX/170/2013
Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r.
 
 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż
 
 
 
Lp.
 
Wyszczególnienie
 
Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych z gospodarstw domowych
 
Taryfa dla pozostałych odbiorców usług
 
 
1.
 
Zaopatrzenie w wodę:
 
-cena za 1 m³ wody w zł,
 
 
 
2,05 + 8% VAT
= 2,21 zł brutto
 
 
 
2,05 + 8% VAT
= 2,21 zł brutto
 
-opłata abonamentowa
dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtów zużycia wody
-opłata abonamentowa
(miesięczna opłata stała) dla przyłącza wodociągowego zakończonego  wodomierzem głównym:
-wodomierz Æ 15 – 20 mm
-wodomierz Æ 25 – 32 mm
-wodomierz Æ 40 – 50 mm
-wodomierz sprzężony
 
 
1,50+8%VAT=1,62 zł brutto
 
 
 
 
 
 
1,50+8%VAT=1,62 zł brutto
4,00+8%VAT=4,32 brutto
9,00+8%VAT=9,72 zł brutto
43,00+8%VAT=46,44zł brutto
 
 
1,50+8%VAT=1,62 zł brutto
 
 
 
 
 
 
1,50+8%VAT=1,62 zł brutto
4,00+8%VAT=4,32 brutto
9,00+8%VAT=9,72 zł brutto
43,00+8%VAT=46,44złbrutto
 
 
2.
 
Odprowadzanie ścieków:
 
-cena za 1 m³ ścieków w zł
 
 
Dopływających
 
4,50 + 8 % VAT
= 4,86 zł brutto
 
Dowożonych
 
6,00 + 8 % VAT
= 6,48 zł brutto
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr XXIX/170/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 3 czerwca 2013 roku
 
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w dniu 9 maja 2013 roku zwrócił się do Wójta Gminy Raciąż z wnioskiem (pismo L.dz. DFK/870/2013/MT z dnia 6 maja 2013r.) o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż na okres od 18 sierpnia 2013 roku do 17 sierpnia 2014 roku w wysokości:
 
1) dla odbiorców indywidualnych z gospodarstw domowych  - 2,05 zł + 8% VAT = 2,21 zł brutto
 
2) dla pozostałych odbiorców (firmy) - 2,05 zł + 8% VAT = 2,21 zł brutto
 
3) opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtów zużycia wody - 1,50 zł + 8% VAT = 1,62 zł brutto
 
4) opłata abonamentowa (miesięczna opłata stała) dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym:
-          wodomierz Æ 15 – 20 mm - 1,50 zł + 8% VAT = 1,62 zł brutto
-          wodomierz Æ 25 – 32 mm - 4,00 zł + 8% VAT = 4,32 zł brutto
-          wodomierz Æ 40 – 50 mm - 9,00 zł + 8% VAT = 9,72 zł brutto
-          wodomierz sprzężony - 43,00 zł + 8% VAT = 46,44 zł brutto
 
Faktyczna stawka opłat za 1 m³ wody wzrosła o kwotę 0,05 zł netto.
 
            Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jako uzasadnienie do wniosku przedstawił kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów zbiorowych) na terenie Gminy Raciąż za czas od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i planowane koszty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
            Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie do wniosku załączył kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków „Koziebrody” , „Gralewo” i „Unieck” gm. Raciąż za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i planowane koszty od 1 stycznia 2013 roku do 30 grudnia 2013 roku
            W wyniku negocjacji Wójta Gminy Raciąż z Zarządem Zakładu ZUWdPR w Mławie z dnia 9 maja 2013 roku, po zaproponowaniu przez Wójta Gminy jednoczesnego udziału Gminy Raciąż w wykonywaniu remontów modernizacyjnych, ustalono taryfę za 1 m³ ścieków w zł wg następujących stawek :
1) ścieki dopływających: 4,50 + 8% VAT = 4,86 zł brutto,
2) ścieki dowożonych: 6,00 + 8% VAT= 6,48 zł brutto
 
Faktyczna stawka opłat za 1 m³ ścieków wzrosła o kwotę 0,50 zł netto – ścieki dopływające i 0,50 zł netto ścieki dowożone.
 
            Przedstawiony sposób uczestniczenia w kosztach utrzymania sprawności urządzeń majątku gminy, zmierzający równocześnie do poprawy jakości wody, uznano za uzasadniony i postanowiono jak   w sentencji niniejszej uchwały.

 

320073