Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXX/175/2013

Treść

 

Uchwała Nr XXX/175/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 24 lipca 2013 r.
 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia
14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i ust. 4, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
§ 1.  W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. „§ 3a.             1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wytworzone przez trzecie i następne dziecko zamieszkałe w rodzinie wielodzietnej.
2. Przez rodzinę wielodzietna rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie gminy Raciąż, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole. Pod pojęciem nauki w szkole rozumie się naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem złożenia deklaracji (korekty deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski
 

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXX/175/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 24 lipca 2013 r.
 
WZÓR

OŚWIADCZENIE

w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpadów wytworzonych przez trzecie i następne dziecko zamieszkałe
w rodzinie wielodzietnej
Imię i nazwisko
składającego oświadczenie: ………………….……………………………….………
Adres nieruchomości, na której
zamieszkuje rodzina wielodzietna: ………………………………………………….
 
Oświadczam, że na nieruchomości jw. zamieszkuje ……... dzieci spełniających wymóg § 3a ust. 2 Uchwały Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 lipca 2013 r., tj. dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole.
W związku z powyższym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają odpady wytworzone przez ….…. dzieci zamieszkujących w rodzinie wielodzietnej.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe.

………………………..                                     ……………………………………
(data)                                                                (czytelny podpis zgłaszającego)

 

Pobierz oświadczenie

 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Raciąż
z dnia 24 lipca 2013 r.
 
Zwolnienie określone w uchwale zostaje wprowadzone dla zapewnienia powszechności obowiązywania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi przy jednoczesnej ochronie rodzin wielodzietnych przed nadmiernym wzrostem kosztów utrzymania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który może zagrozić materialnym podstawom egzystencji wyżej określonej grupy mieszkańców gminy.

 

320073