Przejdź do stopki

Uchwała NR XXXIV/200/2013

Treść

Uchwała Nr XXXIV/200/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2014
 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. ”d” lit. „i” ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poź.zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje
 
§ 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 23.079.263,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 21.289.658,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.789.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 21.479.730,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 19.346.143,76 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.133.586,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.599.533,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki w kwocie 1.599.533,00 zł.
2. Przychody budżetu stanowiące kredyt w kwocie 1.646.925,00 zł przeznacza się na rozchody – spłatę pożyczek w kwocie 1.646.925,00 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1.646.925,00 zł, rozchody w wysokości 3.246.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.646.925,00 zł
§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł.           
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,
§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4  i 5  do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6  do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7  do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8  do niniejszej uchwały.
§ 8. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę 25.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9  do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 461.048,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§ 10. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11 w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

Uchwała Budżetowa 2014 z załącznikami

320945