Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXV/206 /2014

Treść

 
UCHWAŁA  Nr XXXV/206 /2014
Rady Gminy  Raciąż
z dnia  5 luty 2014 roku
 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4,   i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013r. poz. 1024)  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
                                                                                                                  Załącznik do Uchwały  
 Nr XXXV/206/2014
Rady Gminy  Raciąż
 z dnia 5 luty 2014 r.
 
 
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
 
„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
 
 
 
Podstawa prawna programu
Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej.
 
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Raciąż w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy  Raciąż.
 
Cel programu
 
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
 
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1)  poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
2)  poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Mając powyższe na względzie niniejszy program osłonowy rozszerzy działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu w zakresie realizacji zadań obowiązkowych gminy, o których mowa w art.48 ust.5 ustawy o pomocy społecznej o beneficjentów, którzy potrzebują wsparcia, a to przyczyni się do poprawy poziomu życia tych rodzin.
 
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
 
Na terenie Gminy Raciąż zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryterium dochodowego wskazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, a wymagają wsparcia szczególnie w formie posiłku dla ich dzieci.
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 umożliwia udzielenie pomocy w formie posiłków nie wymagając w tej sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
W roku 2013 z pomocy tego typu skorzystało 4 dzieci i uczniów zgłoszonych przez placówki oświatowe.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
 
Podmioty realizujące program.
 
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Raciąż.
 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
 
W ramach programu udziela się wsparcia:
 1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponad gimnazjalnej.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej.
Jednakże liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
 
 Zasady udzielania pomocy w ramach programu.
 
 Dyrektorzy placówek oświatowych weryfikują potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku w myśl pkt.V.2 Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco uzyskuje informacje o liczbie dzieci wyrażających chęć jedzenia posiłków.
Liczba dzieci i uczniów dożywianych zgłaszana jest w miesięcznych informacjach w ujęciu osobowym do ośrodka pomocy społecznej.
 
 
 
Finansowanie programu
 
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
Monitoring programu
 
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
 
Uzasadnienie
 
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.
Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320945