Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXV/208/2014

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/208/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
  
w sprawie: ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2014 rok.
                   
                   Na podstawie art. 18, ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
  
§ 1
 
Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Raciąż na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż.
  
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/208/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
  
RAMOWY PLAN PRACY
RADY GMINY RACIĄŻ
na 2014 rok
 
 
Lp.
 Termin
sesji
 
Tematyka sesji
Jednostka
przedstawiająca
materiały
Komisja
opiniująca
materiały
 
Uwagi
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
I
 
kwartał
 
1/ Uchwalenie planu pracy Rady
    Gminy Raciąż na 2014 rok;
 
2/ Przyjęcie planu pracy stałych
    Komisji Rady Gminy;
 
3/ Realizacja uchwał Rady Gminy
   za 2013 rok;
 
4/ Rozpatrywanie bieżących projektów
    uchwał;
 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie
    wyodrębnienia /nie wyodrębnienia/
    środków w budżecie Gminy Raciąż
    stanowiących fundusz sołecki.
 
 
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
Skarbnik
Gminy
 
 
 
 
 
 
Stałe
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
kwartał
 
1/ Informacja o obiektach sportowych,
    placach zabaw w Gminie Raciąż
    oraz ich ocena pod względem norm
    bezpieczeństwa;
   
2/ Rozpatrzenie sprawozdania
    z wykonania budżetu Gminy
    za 2013 rok;
 
3/ Udzielenie absolutorium Wójtowi
    Gminy Raciąż
  
4/ Zatwierdzenie planu remontów
    i modernizacji dróg gminnych;
 
5/ Rozpatrywanie bieżących projektów
    uchwał.
 
 
 
 
 
Skarbnik
Gminy
 
Komisja Rewizyjna
i pozostałe
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
Stałe
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
III
 
kwartał
 
1/ Informacja dot. realizacji budżetu
    za I półrocze 2014r.
 
2/ Ocena stanu ochrony środowiska
    w Gminie Raciąż – gospodarka
    odpadami;
 
3/ Informacja o realizacji zadań oświato
    - wych na terenie Gminy Raciąż za
    rok szkolny 2013/2014,
    z uwzględnieniem wyników egzaminu
    gimnazjalnego;
 
4/ Rozpatrywanie bieżących projektów
    uchwał;   
 
 
Skarbnik
Gminy
 
Komisje
Rady Gminy
 
 
Kierownik
BOSS
 
 
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
1/ Omówienie założeń do projektu
    budżetu na rok przyszły;
 
2/ Ustalenie zadań priorytetowych
    w zakresie inwestycji na rok 2015;
 
3/ Informacja dot. analizy oświadczeń
    majątkowych pracowników i radnych.
 
4/ Podsumowanie pracy Rady Gminy na
    zakończenie kadencji: 2010 – 2014;
 
5/ Uchwalenie stawek podatków
    i opłat lokalnych;
 
6/ Uchwalenie Budżetu Gminy Raciąż
    na 2015 rok;
 
7/ Podsumowanie – część uroczysta
    sesji.
   
 
Wójt
 Gminy
Skarbnik
Gminy
 
 
Przewodn.
Rady Gminy
Wójt Gminy
 
Skarbnik
Gminy
 
 
 
 
 
 
Stałe Komisje Rady Gminy
 
 

321085