Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXV/209/2014

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/209/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
  
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
 
         Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 68, pkt 1 Statutu Gminy Raciąż – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Raciąż na 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr: 1 - 5 – do niniejszej uchwały.
  
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się stałym Komisjom Rady Gminy Raciąż.
  
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

 

 

 

 
 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXV/209/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
 
PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RACIĄŻ
na 2014 rok
 
 Lp.
 Tematyka posiedzeń
Terminy
posiedzeń
Osoby
zaproszone
Zespół
kontrolny
 
1.
 
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności
    Komisji za rok 2013;
2/ Przyjęcie planu pracy Komisji
    Rewizyjnej na 2014 rok;
3/ Analiza wydatków – fundusz sołecki
    za 2013 rok.
 
 
 
 
styczeń
luty
marzec
 
Wójt Gminy,
Przewodniczący
Rady Gminy,
Skarbnik Gminy,
Sekretarz Gminy
 
 
 
 
cała
Komisja
 
2.
 
1/ Rozpatrzenie i zaopiniowanie   
    sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy za 2013 rok;
 
2/ Wystąpienie z wnioskiem do
    Rady Gminy w sprawie udzielenia
    absolutorium Wójtowi Gminy
    Raciąż.
 
 
 
 
kwiecień
maj
czerwiec
 
 
 
 
jak wyżej
 
 
 
 
 
       j.w.
 
3.
 
1/ Kontrola realizacji i rozliczenia
    wybranego zadania inwestycyjnego;
 
2/ Analiza sprawozdania Wójta
    Gminy z wykonania budżetu
    za I półrocze 2014 roku.
 
3/ Lustracja w terenie – wybrany obiekt
    sportowy.
 
 
 
lipiec
sierpień
wrzesień
 
Wójt Gminy
Przew.
Rady Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik BOSS
 
 
 
 
       j.w.
 
4.
 
1/ Podsumowanie działalności Komisji
    Rewizyjnej w kadencji 2010 – 2O14;
 
 2/ Opiniowanie projektu budżetu
     Gminy na 2015 rok.
 
3/ Opiniowanie projektów uchwał w
    sprawie podatków i opłat lokalnych
    na 2015 rok.
 
 
 
październik
listopad
grudzień
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik Ref.
Rolnictwa         i Rozwoju
Gospodarcego
 
 
 
 
 
 
 
        j.w.
 

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/209/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
na 2014 rok
 
 
Lp.
 
Tematyka posiedzeń
Terminy
posiedzeń
Osoby
zaproszone
 
Uwagi
 
 
 1.
 
1/ Przyjęcie planu pracy Komisji na
    2014 rok;
 
2/ Zaopiniowanie sporządzonego planu
    dożwirowania dróg gminnych.
 
3/ Ocena funkcjonowania w Gminie Raciąż
    przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
 
 
I
 
kwartał
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
 
 
 2.
 
1/ Informacja o stanie ochrony środowiska
    na terenie Gminy – gospodarka odpadami;
 
2/ Ocena sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy Raciąż za 2013 rok;
 
3/ Opiniowanie bieżących projektów
    uchwał.
 
 
II
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 3.
 
1/ Ocena sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy za I półrocze 2014r.
    w zakresie inwestycji;
 
2/ Ocena stanu dróg gminnych i ich
    oznakowania;
 
3/ Dyskusja na temat odszkodowań za
    szkody łowieckie;
 
 
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 4.
 
 
 
 
1/ Wypracowanie wniosków Komisji
    do budżetu na rok przyszły.
 
2/ Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy
    na 2015 rok;
 
3/ Opiniowanie projektów uchwał dot.
     podatków i opłat lokalnych
     (wspólne posiedzenie wszystkich
       Komisji);
 
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
 
j.w.
 
 
 

 
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/209/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
 
 
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWEJ I FINANSÓW
na 2014 rok.
 
 
  Lp.
Tematyka posiedzeń
 
Terminy
posiedzeń
 Osoby
zaproszone
Uwagi
 
   1.
 
1/ Przyjęcie planu pracy Komisji na
    2014 rok;
2/ Analiza wydatków budżetu Gminy na
    oświetlenie uliczne;
3/ Dyskusja nad dalszym funkcjonowaniem
    funduszu sołeckiego w Gminie Raciąż.
 
 
 
 
I
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
1/ Informacja o wysokości pozyskanych
    środków spoza budżetu Gminy;
2/ Opiniowanie sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy Raciąż za 2013 rok;
3/ Opiniowanie zmian uchwały budżetowej
    Gminy Raciąż na 2014 rok;
 
 
 
 
II
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
3.
 
1/ Ocena sprawozdań finansowych - za
    I półrocze 2014 roku;
2/ Analiza wydatków budżetu Gminy na
    zadania oświatowe;
3/ Wypracowanie propozycji zmian
    w uchwale budżetowej Gminy Raciąż
    na 2014 rok;
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
4.
 
1/ Rozpatrzenie i opiniowanie wniosków
    o dofinansowanie oraz wniosków do
    projektu budżetu Gminy;
2/ Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy
    na 2015 rok;
3/ Opiniowanie projektów uchwał dotyczą-
    cych podatków i opłat lokalnych.
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/209/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
 
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZNEGO
na 2014 rok
 
 
Lp.
 
Tematyka posiedzenia
Termin
posiedzeń
Osoby
zaproszone
 
Uwagi
 
1.
 
1/ Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014r.
 
2/ Zaopiniowanie uczestnictwa zespołów
    zapustnych z terenu Gminy Raciąż w
    przeglądzie „Mazowieckie Zapusty”
 
3/ Promocja Gminy poprzez dofinansowanie
    działalności szkolnych zespołów
    artystycznych oraz orkiestry dętej OSP
    Krajkowo.
 
 
I
 
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
2.
 
1/ Analiza nakładów finansowych na
    promocję i ochronę zdrowia, kulturę
    fizyczną i sport;
2/ Ocena estetyki obiektów publicznych
    na terenie Gminy;
3/ Ocena działalności świetlic wiejskich,
    obiektów sportowych i placów zabaw
    na terenie Gminy Raciąż;
 
 
 
II
 
kwartał
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
.
 
3.
 
1/ Ocena sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy za I półrocze 2014r.
2/ Analiza kosztów remontów przed
    rozpoczęciem roku szkolnego w
    placówkach oświatowych.
3/ Ocena działalności Gminnej Biblioteki
    Publicznej.
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
4.
 
1/ Wypracowanie wniosków do projektu
    budżetu Gminy na 2015 rok oraz
    zaopiniowanie projektu budżetu;
2/ Zapoznanie się Komisji z informacją
    o realizacji zadań oświatowych na
    terenie Gminy Raciąż za rok szkolny
    2013/2014;
3/ Wspólne posiedzenie: opiniowanie
    projektów uchwał w sprawie podatków
    i opłat lokalnych.
   
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/209/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.
                                                                                     
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI DO SPRAW ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH
na 2014 rok
 
 
 
Lp.
 
Tematyka posiedzenia
Terminy
posiedzeń
Osoby
zaproszone
 
Uwagi
 
1.
 
1/ Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014r.
2/ Informacja o stanie technicznym
    budynków, sprzętu, urządzeń i pojazdów
    OSP oraz dysponowanie środkami fin.
    budżetu Gminy na ten cel w 2014r.
 3/ Realizacja Programu usuwania azbestu
     dla Gminy Raciąż w 2014r.
 
 
I
 
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
 
2.
 
1/ Bezpieczeństwo publiczne na terenie
    Gminy, posiedzenie z udziałem
    Komendanta Komisariatu Policji;
2/ Posiedzenie wyjazdowe – utrzymanie
    czystości i porządku na terenie Gminy;
3/ Informacja na temat stanu bezrobocia
    na terenie Gminy Raciąż.
 
 
 
 
II
 
kwartał
 
 
 
j.w.
oraz
 
Prezesi OSP
 
 
 
.
 
3.
 
1/ Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych;
2/ Ocena realizacji Gminnego Programu
    Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
    Gminy Raciąż;
3/ Opiniowanie sprawozdania z wykonania
    budżetu za I półrocze 2014r. – wspólne
    posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
 
 
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
4.
 
1/ Opiniowanie projektu budżetu Gminy
    Raciąż na 2015 rok;
2/ Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
3/ Opiniowanie projektów uchwał w sprawach
    podatków i opłat lokalnych – wspólne
    posiedzenie Komisji Rady Gminy;
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
oraz
Kierownik GOPS
 
 
 
.
 

321098