Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXV/203/2014

Treść

 UCHWAŁA NR XXXV/203/2014
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 5 lutego 2014 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL 09.01.01-14-141/13 pn. ,,Wsparcie oddziałów przedszkolnych w gminie Raciąż”
 
 
     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
1.Zatwierdza się do realizacji projekt nr POKL 09.01.01-14-141/13 pn. ,,Wsparcie oddziałów przedszkolnych w gminie Raciąż” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekty systemowe.
 
2. Wartość projektu wynosi 367 521,00zł.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

320059