Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXV/207/2014

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXXV/207/2014
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 5 lutego 2014 roku
 
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i uchwały Nr XXV/135/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Raciąż na lata 2013 - 2032.” Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się „Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała nr Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013 roku
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
                                                                                  
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

 

 

Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXV/207/2014
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 5 lutego 2014 roku
 
 
Regulaminprzyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
§ 1
 
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych z terenu Gminy Raciąż.
 
§ 2
 
1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z utylizacją odpadów zawierających azbest powstałe przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego oraz elewacji takie jak:
a)      demontaż materiałów zawierających azbest,
b)      zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)      załadunek, transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na przystosowanym i uprawnionym składowisku.
2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji a także wykonania dokumentacji technicznej.
3. Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Raciąż, mogą być tylko osoby fizyczne.
4. Dofinansowaniem nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie Gminy Raciąż w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji.
6. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.
7. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej przewidziane prawem zezwolenia.
8. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest podać dokładną ilość odpadów zawierających azbest w m2 lub kg.
9. W przypadku płyt azbestowych zmagazynowanych na posesji dofinansowanie polega na pokryciu kosztów zabezpieczenia i transportu odpadów na przystosowane składowisko i ich unieszkodliwienia.
 
§ 3
 
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 2 pkt. 1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Raciąż następujących dokumentów:
1) Wniosku o uzyskanie dofinansowania wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
2) Zezwolenia właściwego organu architektoniczno – budowlanego na wykonywanie robót związanych z usuwaniem azbestu wraz z oznaczeniem na załączniku graficznym budynku, z którego będzie usuwany azbest.
3) Informacji o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 2);
4) Oświadczenia dotyczącego zapoznania się z regulaminem przyznawania dofinansowania (załącznik nr 3);
2. Urząd Gminy zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
§ 4
 
1.    Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie ilości usuniętego odpadu zawierającego azbest z danej posesji i potwierdzonej w protokole przekazania odpadu lub karcie przekazania odpadu na składowisko, przedłożonych przez wykonawcę usługi wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
2.    Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów określonych w § 2 pkt. 1 pod warunkiem dokładnego podania ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji i pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe 15% kosztów pokrywają właściciele nieruchomości ujętych we wniosku o dofinansowanie.
3.    Warunkiem otrzymania 85% dofinansowania jest określenie dokładnej ilości wyrobów azbestowych (w m2 - ilość płyt eternitowych pomnożona przez powierzchnię płyty lub w kg – w przypadku płyt eternitowych połamanych).
4.    W przypadku rozbieżności w ilości odpadów azbestowych podanych we wniosku, a ilości rzeczywistej odpadów w dniu odbioru – różnicę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów do utylizacji a rzeczywistą ilością odpadów przeznaczonych do demontażu i utylizacji ponosi właściciel nieruchomości (Wnioskodawca).
5.    Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem.
 
§ 5
 
1.    Termin składania wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok kalendarzowy.
2.    Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanych na ten cel środków przeznaczonych przez instytucje dotującą do wykorzystania w danym roku.
3.    Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty wpływu kompletnych   wniosków do Urzędu Gminy Raciąż.
4.    Wnioski niekompletne nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.
5.    Wniosek może zostać poddany sprawdzeniu i weryfikacji w terenie przez uprawnione osoby.
 
§ 6
 
1. Wnioskodawca rezygnujący z realizacji zadania w ramach dofinansowania z środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji w/w zadania w danym roku, Wnioskodawcy nie przysługuje dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację azbestu w ramach niniejszego regulaminu przez okres kolejnych 3 lat, w zakresie obejmującym pierwotny wniosek.
 

Załączniki do Regulaminu:
 

320073