Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXVII/222/2014

Treść

Uchwała Nr XXXVII/222/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 21 maja 2014 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż, zgodnie wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, na okres od 18 sierpnia 2014 roku do 17 sierpnia 2015 roku.
2.   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski
 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/222/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 21 maja 2014 r.
 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż na okres od 18 sierpnia 2014 roku do 17 sierpnia 2015 roku
 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych z gospodarstw domowych

Taryfa dla pozostałych odbiorców usług

1.

Zaopatrzenie w wodę:

cena za 1 m³ wody w zł,


2,08 + 8% VAT
= 2,25 zł brutto


2,08 + 8% VAT
= 2,25 zł brutto
 opłata abonamentowa
dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtów zużycia wody
opłata abonamentowa
(miesięczna opłata stała) dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym:
wodomierz 15 – 20 mm
wodomierz 25 – 32 mm
wodomierz 40 – 50 mm
wodomierz sprzężony


1,50+8%VAT= 1,62 zł brutto

1,50+8%VAT= 1,62 zł brutto
4,00+8%VAT= 4,32 zł brutto
9,00+8%VAT= 9,72 zł brutto
43,00+8%VAT= 46,44zł brutto


1,50+8%VAT= 1,62 zł brutto
1,50+8%VAT= 1,62 zł brutto
4,00+8%VAT= 4,32 zł brutto
9,00+8%VAT= 9,72 zł brutto
43,00+8%VAT= 46,44zł brutto

2.

Odprowadzanie ścieków:

cena za 1 m³ ścieków w zł

Dopływających:

4,50 + 8 % VAT
= 4,86 zł brutto

Dowożonych:

6,00 + 8 % VAT
= 6,48 zł brutto

Dopływających:

4,50 + 8 % VAT
= 4,86 zł brutto

Dowożonych :

6,00 + 8 % VAT
= 6,48 zł brutto
 

 
Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXXVII/222/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 21 maja 2014 roku
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w dniu 9 maja 2013 roku zwrócił się do Wójta Gminy Raciąż z wnioskiem (pismo L.dz. DFK/870/2013/MT z dnia 6 maja 2013r.) o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż na okres od 18 sierpnia 2014 roku do 17 sierpnia 2015 roku w wysokości:
1) dla odbiorców indywidualnych
   z gospodarstw domowych                              - 2,08 zł + 8% VAT = 2,25 zł brutto
2)            dla pozostałych odbiorców (firmy)               - 2,08 zł + 8% VAT = 2,25 zł brutto
3)            opłata abonamentowa dla odbiorców
   rozliczanych wg ryczałtów zużycia wody                  - 1,50 zł + 8% VAT = 1,62 zł brutto
4)            opłata abonamentowa (miesięczna opłata stała) dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym:
- wodomierz 15 – 20 mm                                  - 1,50 zł + 8% VAT = 1,62 zł brutto
- wodomierz 25 – 32 mm                                  - 4,00 zł + 8% VAT = 4,32 zł brutto
- wodomierz 40 – 50 mm                                  - 9,00 zł + 8% VAT = 9,72 zł brutto
- wodomierz sprzężony                                     - 43,00 zł + 8% VAT = 46,44 zł brutto
Fa ktyczna stawka opłat za 1 m³ wody wzrosła o kwotę 0,0 3 zł netto, 0,04 zł brutto.
   Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jako uzasadnienie do wniosku przedstawił kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów zbiorowych) na terenie Gminy Raciąż za czas od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i planowane koszty za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
   Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie do wniosku załączył kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków „Koziebrody” , „Gralewo” i „Unieck” gm. Raciąż za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i planowane koszty od 1 stycznia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku
   W wyniku negocjacji Wójta Gminy Raciąż z Zarządem Zakładu ZUWdPR w Mławie z dnia 13 maja 2013 roku, po zaproponowaniu przez Wójta Gminy jednoczesnego udziału Gminy Raciąż w wykonywaniu remontów modernizacyjnych, ustalono taryfę za 1 m³ ścieków w zł wg następujących stawek:
1) ścieki dopływających:           4,50 + 8% VAT = 4,86 zł brutto,
2) ścieki dowożonych:   6,00 + 8% VAT= 6,48 zł brutto
Faktyczna stawka opłat za 1 m³ ścieków nie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku.
   Przedstawiony sposób uczestniczenia w kosztach utrzymania sprawności urządzeń majątku gminy, zmierzający równocześnie do poprawy jakości wody, uznano za uzasadniony i postanowiono jak w sentencji niniejszej uchwały.

321103