Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXVII/223/2014

Treść

 

Uchwała Nr XXXVII/223/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 21 maja 2014 r.
 
w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raciąż,
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Raciąż,
3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Raciąż,
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Raciąż,
5) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
6) Przewodniczącym Zespołu – należy przez to rozumieć osobę będącą członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, przewodniczącą obradom i pracom Zespołu, powołującą Grupy Robocze oraz podejmującą w imieniu Zespołu decyzje wymagające natychmiastowej interwencji,
7) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu, będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pełniącego obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, w wypadku jego nieobecności,
8) Sekretarza Zespołu - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu, będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, pełniącego obowiązki Sekretarza Zespołu.
 
§ 2. 1. W celu powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i wytypowania jego członków, Wójt występuje do:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2) Jednostek ochrony zdrowia działających na terenie Gminy,
3) Jednostek oświatowych działających na terenie Gminy,
4) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Wójcie,
5) Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu,
6) Kuratorskiej Służby Sądowej
2. Wójt zaprasza również do pracy w Zespole przedstawicieli: innych podmiotów z terenu Gminy niż określone w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
 
§ 4. 1. Członkostwo w Zespole ustaje w razie:
1) śmierci,
2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
3) cofnięcia rekomendacji przez podmiot, o którym mowa w §2 ust. 1,
4) odwołania przez Wójta.
2. Członek Zespołu może być odwołany ze składu Zespołu:
1) na wniosek Zespołu w razie nie uczestniczenia w jego pracach,
2) pisemnego odwołania zgłoszonego kandydata przez podmiot, o którym mowa w §2 ust. 1,
3) z ważnych powodów,
4) zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy, w podmiocie o którym mowa w §2 ust. 1.
3. O wystąpieniu przyczyny uzasadniającej odwołanie członka ze składu Zespołu, Wójt jest zobowiązany powiadomić podmiot, który dokonał zgłoszenia.
4. Odwołania ze składu Zespołu dokonuje Wójt.
5. W razie odwołania członka Zespołu, Wójt zawiadamia o tym podmiot, który dokonał zgłoszenia kandydata i wyznacza mu termin 14 dni na zgłoszenie nowego kandydata.
 
§ 5. 1. Zespół po jego powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i organizuje Wójt.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swego składu Przewodniczącego Zespołu.
 
§ 6. 1. Pracami zespołu kieruje, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy Przewodniczący Zespołu.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. W razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni Sekretarz Zespołu.
 
§ 7. 1. Rozstrzygnięcia, ustalenia i opinie Zespół podejmuje w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia i ustalenia w głosowaniu jawnym większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Rozstrzygnięcia, ustalenia i opinie Zespołu mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź być wpisanych do protokołu.
4. Uchwały Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu.
 
§ 8. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym podaje się porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników, podjęte rozstrzygnięcia, ustalenia i opinie.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski
 

 

321091