Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXXIX/232/2014

Treść

Uchwała Nr XXXIX/232/2014
Rady Gminy Raciąż

z dnia 25 września 2014 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567);

2. w § 3 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/232/2014

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 25 września 2014r.

 

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Raciążu

 

   W związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567) oraz na podstawie § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755) i powierzeniem tych zadań do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Statutu.

321091