Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XL/243/2014

Treść

Uchwała Nr XL/243/2014
Rady Gminy Raciąż

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

 

321084