Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XL/244/2014

Treść

Uchwała Nr XL/244/2014
Rady Gminy Raciąż

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:          

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Raciąż:                                                                                                                                          

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 złotych od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 złotych od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 złotych od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,33 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,50 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą;

2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji z wyłączeniem działalności gospodarczej;

3) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 roku, poz. 12810).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

 

320073