Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr I.1.2014

Treść

UCHWAŁA Nr I.1.2014

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 listopada 2014r.

 

w sprawie:  wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy Raciąż.

 

 

         Na podstawie art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, stwierdza się wybór radnego: Jarosława Sławomira Jaworskiego, na Przewodniczącego Rady Gminy Raciąż, w kadencji: 2014 - 2018.

 

§ 2

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciąż, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.gmina.raciaz.iap.pl

 

Przewodniczący Obrad

Eugeniusz Jakub Ptasik

320073