Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr I.2.2014

Treść

UCHWAŁA  Nr I.2.2014

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 listopada 2014r.

 

w sprawie:  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raciąż.

 

         Na podstawie art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raciąż w kadencji 2014 – 2018, zostali wybrani radni:

 

1.  Jacek Gadomski

2.  Eugeniusz Jakub Ptasik

 

§ 2

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciąż, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.gmina.raciaz.iap.pl

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

321091