Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr II.4.2014

Treść

U C H W A Ł A  Nr II.4.2014

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 5 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Raciąż.

 

         Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Na przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Raciąż wybrani zostali następujący radni:

1. Lewandowski Eugeniusz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

2. Szczypa Jacek - Przewodniczący Komisji do Spraw Rozwoju Społecznego;

3.  Marcinkowski Janusz - Przewodniczący Komisji do Spraw Zagrożeń Społecznych;

4.  Muchyńska Teresa - Przewodniczący Komisji Budżetowej i Finansów;

5.  Krajewski Wojciech - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             Jarosław Jaworski

321091