Przejdź do stopki

Uchwała Nr III.10.2014

Treść

U C H W A Ł A  Nr III.10. 2014

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

w sprawie:   zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Raciąż.

 

              Na podstawie art. 18, ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami)  – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Raciąż w terminie: od 20.01.2015r. do 9.03.2015r.

§ 2

Szczegółowe zasady i tryb wyborów określają statuty poszczególnych sołectw.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

1. Ustalenia terminów zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysa i rady

    sołeckiej.

2. Zapewnienia obsługi techniczno-organizacyjnej zebrań wiejskich.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Jarosław Jaworski

328224