Przejdź do stopki

Uchwała Nr III.11.2014

Treść

U C H W A Ł A  Nr III. 11. 2014

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

w sprawie: wyboru  przedstawiciela Gminy Raciąż  na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze  zmianami), w związku z art. 48 ust. 6, pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawicielem Gminy Raciąż na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, wybrany został:

Pan Ryszard Giszczak.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Jarosław Jaworski

328228