Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.13.2015

Treść

UCHWAŁA Nr  IV.13.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmian.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmian.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1)      zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 53.262,42 zł

2.       Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.744,92

3.       Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.517,50 zł

4.  Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25.503.244,21 zł w tym:

1)    dochody bieżące w kwocie: 22.260.557,71 zł,

2)    dochody majątkowe w kwocie: 3.242.686,50 zł,

§ 2

1.       Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1)      zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę  300.150,36 zł

2)      zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę  353.412,78 zł

2.       Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  284.632,57 zł

2)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 337.895,28 zł

3.       Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.517,79 zł

2)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.517,50 zł

3.   Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi  24.000.877,21 zł,  w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 19.888.164,79 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.112.712,42 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4  do uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

321091