Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.14.2015

Treść

U C H W A Ł A  Nr IV.14 .2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie:  ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż.

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)  oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2013r. , poz. 1050)  – Rada Gminy Raciąż uchwala,  co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne  wynagrodzenie Wójta Gminy Raciąż – Ryszarda Giszczaka,   z dniem  27 stycznia 2015 roku, w sposób następujący:

         1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:  5.900,00 zł.

         2. Dodatek funkcyjny w kwocie:  1.900,00 zł.

         3. Dodatek specjalny w kwocie:  2.730,00 zł., co stanowi  35 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

         4. Dodatek za wieloletnią pracę 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 1.180,00 zł.                 

             Razem wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi: 11.710,00zł.

          5. Dodatek specjalny wobec zwiększenia obowiązków  służbowych za powierzenia dodatkowych zadań , w okresie, (wg potrzeb);

          6. Nagroda roczna – wg właściwych przepisów  (ustawa z dnia 12 grudnia 1997r.)

          7. Pozostałe składniki wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa, odprawy) - wg obowiązujących przepisów

§ 2

Traci moc: Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

 

320073