Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.16.2015

Treść

U C H W A Ł A  Nr IV.16. 2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie: ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

 

Na podstawie art. 25, ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego  oraz  zwrot kosztów  podróży służbowych dla radnych w wysokości: 35 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego  oraz  zwrot kosztów podróży służbowych dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości: 50 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w wysokości:   50 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Wiceprzewodniczących Komisji Rady Gminy w wysokości: 45 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na posiedzeniu Komisji lub sesji Rady Gminy, należy dietę pomniejszyć o 20%.

2. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca wysokość należnej diety oblicza się proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez radnego.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc: Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 22 grudnia 2010r.w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.                

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Jarosław Jaworski

321101