Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.17. 2015

Treść

UCHWAŁA  Nr IV.17. 2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie: wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.

                 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 37 b, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zryczałtowaną dietę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, związaną z wykonywaniem funkcji sołtysa.

2. Za udział w sesji Rady Gminy: 130,00 zł. (Słownie: sto trzydzieści złotych).

§ 2

Podstawą do wypłaty diety opisanej w § 1, pkt 2, stanowi obecność sołtysa na posiedzeniu Rady Gminy Raciąż.
Za obecność sołtysa na sesji uważa się uczestniczenie we wszystkich punktach porządku obrad Rady Gminy, dotyczących podejmowanych uchwał.

§ 3

1. Wypłata należnych diet sołtysom następuje po przedstawieniu listy do wypłaty na podstawie list obecności z posiedzeń Rady Gminy  – przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy -  po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy w kasie Urzędu Gminy.

2. Wypłata diety zryczałtowanej opisanej w § 1, pkt 1 następuje w terminie do 7 dnia następnego kwartału, za który dieta przysługuje.

§ 4

1. Ustala się następujące zasady zwrotu kosztów podróży dla sołtysów:

1)   podróżą służbową jest podróż podjęta przez sołtysa w celu wykonywania zadania, mającego bezpośredni związek z pełnioną przez niego funkcją poza terenem Gminy Raciąż;

2)   termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Wójt Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego;

3)   z tytułu podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów:

    a/ przejazdów z miejscowości określonej przez Wójta Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem;

    b/ noclegów, w wysokości stwierdzonej rachunkiem;

    c/ dojazdów środkami komunikacji miejscowej;

    d/ innych udokumentowanych i zaakceptowanych przez Wójta wydatków,

4) środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej, określa Wójt w poleceniu wyjazdu służbowego;

5) na wniosek sołtysa Wójt może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy. W takim przypadku sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek określonych w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§ 5

Traci moc:

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 lipca 2011r.  w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

320073