Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.18.2015

Treść

UCHWAŁA NR IV.18.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążu

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, i art. 8 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642 z poźn. zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zamierza dokonać z dniem 31.08.2015 likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążu. 

§ 2

Zawiadomienie o zamiarze likwidacji zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Raciąż.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do wystąpienia o opinię do jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążu w sprawie przeprowadzenia procesu jej likwidacji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

320945