Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.19.2015

Treść

UCHWAŁA  Nr IV.19. 2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie:  ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2015 rok.

                   

                   Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Raciąż na 2015 rok, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

Plan_Pracy_Rady_Gminy.doc 36 KB
320073