Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.21.2015

Treść

UCHWAŁA Nr IV.21.2015

Rady Gminy Raciąż

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 24 ust. 5 a i 5aa pkt 3 ustawy  z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1. W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy na realizację celów publicznych w zakresie budowa składowiska odpadów, wyraża się zgodę na zbycie, pozyskanych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych, niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Żukowo – Wawrzonki (obręb geodezyjny Żukowo Wawrzonki), oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 12/44 o powierzchni 6,5758 ha i 13/4 o powierzchni 1,5821 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta KW nr PL1L/40214/6, stanowiących własność Gminy Raciąż. 

§2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w §1 nastąpi w formie zwrotnego, nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

321098