Przejdź do stopki

Uchwała Nr VII.32.2015

Treść

UCHWAŁA  Nr VII.32.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 10 czerwca 2015r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2014 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

320073