Przejdź do stopki

Uchwała Nr VII.33.2015

Treść

UCHWAŁA  Nr VII.33.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 10 czerwca 2015r.

 

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594  ze zmianami) oraz art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z:     

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2014 rok;

2) sprawozdaniem finansowym;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;

4) informacją o stanie mienia Gminy;

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

321091