Przejdź do stopki

Uchwała Nr VII.38.2015

Treść

Uchwała Nr VII.38.2015
Rady Gminy Raciąż

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2015 r poz. 163 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Osłonowy dla rodzin Wielodzietnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VII.38.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PROGRAM OSŁONOWY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH Z TERENU GMINY RACIĄŻ

321103