Przejdź do stopki

Uchwała Nr VII.39.2015

Treść

U C H W A Ł A Nr VII.39.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 10 czerwca 2015r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż, zgodnie  wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, na okres od 18 sierpnia 2015 roku do 17 sierpnia  2016 roku.

2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik do Uchwały Nr VII.39.2015

Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Raciąż

na okres od 18 sierpnia 2015 roku do 17 sierpnia  2016 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych z gospodarstw domowych

Taryfa dla pozostałych  odbiorców usług

 

1.

Zaopatrzenie w wodę:

 

- cena za 1 m³ wody w zł,

2,13  + 8% VAT

= 2,30 zł brutto

2,13  + 8% VAT

= 2,30 zł brutto

- opłata abonamentowa

dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtów zużycia wody

- opłata abonamentowa

(miesięczna opłata stała) dla przyłącza wodociągowego zakończonego  wodomierzem głównym:

- wodomierz Æ 15 – 20 mm

- wodomierz Æ 25 – 32 mm

- wodomierz Æ 40 – 50 mm

- wodomierz sprzężony

 

 

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto

 

 

 

 

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto

4,00+8%VAT=4,32 zł brutto

9,00+8%VAT=9,72 zł brutto

43,00+8%VAT=46,44zł brutto

 

 

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto

 

 

 

 

1,50+8%VAT=1,62 zł brutto

4,00+8%VAT=4,32 zł brutto

9,00+8%VAT=9,72 zł brutto

43,00+8%VAT=46,44złbrutto

 

2.

 

Odprowadzanie ścieków:

 

- cena za 1 m³ ścieków w zł

 

 

Dopływających:

 

5,00 +  8 % VAT

= 5,40 zł brutto

 

Dowożonych:

 

6,50 + 8 % VAT

= 7,02 zł brutto

 

Dopływających:

 

5,00 +  8 % VAT

= 5,40 zł brutto

 

Dowożonych:

 

6,50 + 8 % VAT

= 7,02 zł brutto

320073