Przejdź do stopki

Uchwała Nr VII.40.2015

Treść

U C H W A Ł A Nr VII.40.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia10 czerwca 2015r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż, zgodnie  wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu, na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik do Uchwały Nr  VII.40.2015

Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca  2015r.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż

na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorów – Grupa 1

 

1.

Zaopatrzenie w wodę:

 

- cena za 1 m³ wody w zł,

2,13  + 8% VAT

= 2,30 zł brutto

- Stawka opłaty abonamentowej

dla odbiorców rozliczanych na podstawie

wskazań wodomierza głównego

 

- Stawka opłaty abonamentowej 

dla odbiorców rozliczanych na podstawie

przeciętnych norm zużycia wody

 

 

5,00+8%VAT=5,40 zł brutto

 

 

 

 

5,00+8%VAT=5,40 zł brutto

320059