Przejdź do stopki

Uchwała Nr XIV.86.2016

Treść

 

UCHWAŁA Nr XIV.86.2016

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 5 lutego 2016r.

 

w sprawie:  ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2016 rok.

                   

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515  ) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Raciąż na 2016 rok, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

320066