Przejdź do stopki

Uchwała Nr XIV.87.2016

Treść

                                                                                            

UCHWAŁA Nr XIV.87.2016

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 5 lutego 2016r.

 

w sprawie:  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 

 

Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz § 68, pkt 1 Statutu Gminy Raciąż – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Raciąż na 2016 rok, zgodnie  z załącznikami nr: 1 - 5 – do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się stałym Komisjom Rady Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

321103