Przejdź do stopki

Uchwała Nr XIV.83.2016

Treść

                                              

 

UCHWAŁA  NR XIV.83.2016

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 5 lutego 2016 r.

 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kraszewie-Gaczułtach wraz z oddziałem przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym przy Szkole Filialnej w Kraszewie-Gaczułtach.

 

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) w związku z art. 5c  pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.) - Rada Gminy Raciąż- u c h w a l a - co następuje:

 

§ 1.

Podejmuje się zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Kraszewie-Gaczułtach wraz   z oddziałem przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym przy Szkole Filialnej w Kraszewie-Gaczułtach, funkcjonujących w budynku zlokalizowanym w Kraszewie-Gaczułtach pod numerem 10.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do:

- zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców uczniów oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

- uzyskania pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji,

- uzyskania opinii organów właściwych związków zawodowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

321103