Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XV.90.2016

Treść

UCHWAŁA NR XV.90.2016

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 18 marca 2016r.

 

w sprawie: likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wraz z Oddziałem Przedszkolnym i Punktem przy Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Uniecku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515., z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.) i art.12 ust.1 pkt 2,  ust.3 i ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 855, z późn. zm.) – Rada Gminy Raciąż – uchwala – co następuje:

 

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2016r. Filię Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wraz z Oddziałem Przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym przy Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Uniecku funkcjonujących w budynku zlokalizowanym w Kodłutowie pod numerem 45.

§ 2.

Mienie pozostałe po likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wraz z Oddziałem Przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym według stanu na dzień likwidacji, przeznacza się na wyposażenie Zespołu Szkół w Uniecku.

§ 3.

Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku, Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku..

§ 4.

Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Uniecku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

320946