Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XV.92.2016

Treść

   

UCHWAŁA Nr XV.92.2016

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 18 marca 2016r.

 

w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.

 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515, z póź zm) w związku z art. 5 c pkt 1 i art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 2156, z póź. zm) – Rada Gminy Raciąż uchwala – co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku.

§ 2.

Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 zgodnie z załącznikami (Nr 1-4) do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4.

Traci moc:

1. Uchwała Nr XVI/120/2008 Rady Gminy w Raciążu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Pliki do pobrania

Zalacznik_Nr_1.pdf 100.08 KB
Zalacznik_Nr_2.pdf 99.85 KB
Zalacznik_Nr_3.pdf 102.43 KB
Zalacznik_Nr_4.pdf 101.79 KB
320945