Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI.103.2016

Treść

U C H W A Ł A Nr  XVI.103.2016

RADY GMINY RACIĄŻ

 z dnia 06 maja 2016 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego               

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 / oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami ), -  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu na realizację zadania

pn. „Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrska – Gralewo”

Pomoc finansowa zostaje udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok do wysokości 650.000,00 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i stanowić będzie nie więcej niż 50% wkładu własnego Powiatu Płońskiego w realizację zadania.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej, o której mowa w §1 określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Raciąż a  Powiatem Płońskim.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                    Jarosław Jaworski

321091