Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI.104.2016

Treść

UCHWAŁA NR XVI.104.2016
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:


§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:
Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
2. W § 3 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), program „Rodzina 500+”.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

321084