Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII.108.2016

Treść

UCHWAŁA NR XVII.108.2016
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 1 lipca 2016 r.


w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ), art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz.613 z póź.zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Raciąż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty, o której mowa w ust.1 wyznacza się sołtysów sołectw, na terenie których pełnią funkcję.
§ 2. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Termin płatności dla inkasenta ustala się następnego dnia po terminie płatności opłaty, o której mowa w § 1 uchwały.
2. W przypadku, gdy termin płatności jest dniem wolnym od pracy terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
3. Pobrane kwoty inkasent  zobowiązany jest odprowadzić na właściwy rachunek Gminy Raciąż.
§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.
2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty funkcji.
§ 5. Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania opłaty bezpośrednio w kasie w Urzędzie Gminy Raciąż lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Raciąż.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ . § 7 Traci moc uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

321103