Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII.110.2016

Treść

Uchwała Nr XVII.110.2016
Rady Gminy Raciąż

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku - Rada Gminy w Raciążu uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY RACIĄŻ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250)

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;

2) o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r.;

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.;

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.;

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki odpowiednie do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania  i przekazywanie przedsiębiorcy następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury (gazety, opakowania  papierowe i tekturowe itd.);

b) szkła z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach),  z wyłączeniem szklanej stłuczki, żarówek, szkła okiennego, żaroodpornego, samochodowego, luster i ceramiki;

c) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (opakowania z plastiku lub innych tworzyw sztucznych, torby plastikowe, worki, reklamówki, kartony po sokach/mleku - tzw. tetrapaki);

d) metalu (puszki aluminiowe/stalowe, metale kolorowe i drobny złom żelazny);

e) odpadów biodegradowalnych (w tym opakowania biodegradowalne) i zielonych;

f) odpadów wielkogabarytowych (meble, dywany itd.);

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

h) zużytych opon (tylko od pojazdów osobowych);

i) zużytych baterii i akumulatorów;

j) odpadów budowlano-remontowych (gruz betonowy i ceglany pochodzący z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów);

k) przeterminowanych leków;

l) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) i opakowań po nich.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest odbierać odpady określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-e w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest odebrać odpady określone w ust. 1 pkt 2 lit. f-l  w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie po ich dostarczeniu przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

4. Dopuszcza się możliwość przeniesienia na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne obowiązku segregowania odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a-d, jeżeli wynika to z treści umowy zawartej z tymże przedsiębiorcą.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dostarczenia (na własny koszt) odpadów określonych w ust. 1 pkt 2 lit. f-l (w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym  w miejscowości Koziebrody.

6. W przypadku frakcji odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. f-h właściciel nieruchomości może nieodpłatnie skorzystać z możliwości tzw. mobilnej selektywnej zbiórki, organizowanej przez Gminę.

7. Frakcja odpadów określonych w ust. 1 pkt 2 lit. j powinna być gromadzona w czarnych workach; jeżeli ilość tych odpadów jest zbyt duża to właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić (na swój koszt) kontener u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

8. Przeterminowane leki wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych można przekazywać również do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, wystawionych w aptekach, natomiast zużyte baterie do specjalistycznych pojemników usytuowanych  w placówkach oświatowych.

9. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, rodzinnych ogrodów działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, tj. z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust 1, powinno nastąpić co najmniej w ⅔ jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.

§ 5. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu czystej wody niezawierającej żadnych substancji chemicznych.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady komunalne wykonane z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 120 L, 240 L;

2) pojemniki na odpady komunalne wykonane z metalu o pojemności 110 litrów;

3) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów;

4) kontenery o pojemności od 5 do 10m3 tzw. kontenery KP5, KP7, KP10;

5) worki o minimalnej pojemności 15 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka;

6) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) pojemniki uliczne o pojemności od 30 do 60 L.

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej - w zależności od ilości osób zamieszkujących w każdym gospodarstwie domowym, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób – o pojemności 120 L;

2) 5 osób i więcej – o pojemności 240 L.

§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej, kolory oraz minimalną pojemność worków i pojemników przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości:

1) worki o pojemności od 60l - 120l;

2) worki o następujących kolorach:

a) szkło kolorowe i opakowania szklane kolorowe – worek zielony;

b) szkło bezbarwne i opakowania szklane bezbarwne – worek biały;

c) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, drobne metale i opakowania z metalu – worek żółty (do zbierania papieru i tektury dopuszcza się worek niebieski);

d) odpady ulegające biodegradacji – worek fioletowy lub czarny (mogą być zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku).

3) worki do selektywnej zbiórki odpadów, oprócz kolorów, powinny być oznaczone opisowo (np. SZKŁO KOLOROWE) i zamknięte w sposób uniemożliwiający wypadanie odpadów na zewnątrz.

4) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, leki, chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, były zbierane i kompostowane w przydomowych kompostownikach przez właścicieli nieruchomości;

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli i zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budynkach wielolokalowych, w zależności od ilości osób korzystających wspólnie z tego pojemnika:

1) do 8 osób – o pojemności 240L;

2) 9 – 15 osób – o pojemności 2 x 240 L;

3) 16 – 25 osób – o pojemności 3 x 240 L;

4) 26 – 40 osób – o pojemności 4 x 240 L;

5) 41 – 60 osób – o pojemności 1100 L;

6) powyżej 61 osób - kontener o pojemności od 5 do 10m3 tzw. KP5, KP7, KP10.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu łącznej minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność worków/pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli i zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budynkach wielolokalowych, w zależności od ilości osób:

1) papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metalu – worki/pojemniki koloru żółtego (do papieru dopuszcza się worki/pojemniki koloru niebieskiego):

a) do 8 osób – o pojemności 2x120L,

b) 9 – 15 osób – o pojemności 4 x 120 L,

c) 16 – 25 osób – o pojemności 6 x 120 L,

d) 26 – 40 osób – o pojemności 8 x 120 L,

e) powyżej 40 osób – o pojemności 1100L;

2) szkła kolorowego i bezbarwnego  - worki/pojemniki koloru odpowiednio zielonego i białego:

a) do 8 osób – o pojemności 2x120L,

b) 9 – 15 osób – o pojemności 4 x 120 L,

c) 16 – 25 osób – o pojemności 6 x 120 L,

d) 26 – 40 osób – o pojemności 8 x 120 L,

e) powyżej 40 osób – o pojemności 1100L;

3) odpadów ulegających biodegradacji – worki/pojemniki koloru fioletowego:

a) do 8 osób – o pojemności 80 L,

b) 9 – 15 osób – o pojemności 120 L,

c) 16 – 25 osób – o pojemności 240 L,

d) 26 – 40 osób – o pojemności 240 + 120 L,

e) powyżej 40 osób – o pojemności 2 x 240 L;

4) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, leki, chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone były zbierane i kompostowane w przydomowych kompostownikach przez właścicieli nieruchomości.

3. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu łącznej minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

§ 11. Ustala się, z zastrzeżeniem § 13, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik o pojemności 240 L na każdych 10 pracowników;

2) dla lokali handlowych – pojemnik 30 L na 10 m2 powierzchni całkowitej - minimum 240 L.

§ 12. Ustala się, z zastrzeżeniem § 13, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metalu – worki/pojemniki koloru żółtego (do papieru dopuszcza się worki/pojemniki koloru niebieskiego):

a) do 10 osób – o pojemności 120L,

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

2) szkła kolorowego i bezbarwnego  - worki/pojemniki koloru odpowiednio zielonego i białego:

a) do 10 osób – o pojemności 120L,

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

3) odpadów ulegających biodegradacji – worki/pojemniki koloru fioletowego:

a) do 10 osób – o pojemności 120L,

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

4) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, leki, chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 13. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) dla lokali gastronomicznych – o pojemności 240 L;

2) dla hoteli, pensjonatów – o pojemności 240 L;

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metalu – worki/pojemniki koloru żółtego (do papieru dopuszcza się worki/pojemniki koloru niebieskiego):

a) do 10 osób – o pojemności 120L,

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

2) szkła kolorowego i bezbarwnego  - worki/pojemniki koloru odpowiednio zielonego i białego:

a) do 10 osób – o pojemności 120L,

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

3) odpadów ulegających biodegradacji – worki/pojemniki koloru fioletowego:

a) do 10 osób – o pojemności 120L,

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

4) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, leki, chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 14. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności obiektów oświatowych - po 2 L na jednego użytkownika tych obiektów.

2. § 12 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej.

§ 15. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) o pojemności 30 L, usytuowane w sąsiedztwie wiat przystankowych.

2. Ustala się minimalną pojemność kontenerów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na cmentarzach o pojemności 1,1 m3.

§ 16. 1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 7-15 rodzaju minimalnych pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio;

2. Dla domów letniskowych stosuje się pojemniki i worki jak dla zabudowy indywidualnej i zagrodowej.

3. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować pojemniki określone w § 6.

4. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki muszą być ustawione w miejscu widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed zbieraniem się wody.

5. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym.

6. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie przekazanie ich odbierającemu odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i przekazać worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w sposób umożliwiający ich swobodny odbiór z drogi publicznej. Wystawienie pojemników i worków powinno odbywać się nie wcześniej, niż w dniu odbioru do godz. 700.

4. Właściciele nieruchomości mogą niektóre rodzaje odpadów selektywnie zebranych dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK lub oddać do mobilnej zbiórki odpadów (dotyczy to w szczególności: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych, opon odpadów budowlanych i rozbiórkowych).

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umów na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w Gminie Raciąż oraz udokumentowania na żądanie Wójta Gminy sposobu wywiązywania się z obowiązku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych, co najmniej 1 raz na kwartał. Odpadów zielonych, budowlanych i rozbiórkowych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych co najmniej 1 raz w roku.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 co najmniej 1 raz w roku.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gastronomiczną, hotelarską lub handlową, działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu, odpadów zielonych niezwłocznie po ich powstaniu, odpadów biodegradowalnych – 1 raz w miesiącu.

4. Zarządzający terenami przeznaczonymi do użytku publicznego obowiązani są do opróżniania pojemników ulicznych - niezwłocznie po ich wypełnieniu.

5. Zarządzający cmentarzami zobowiązani są do opróżniania pojemników na odpady - niezwłocznie po ich wypełnieniu.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez zastosowanie odpowiednich wielkości zbiorników bezodpływowych, zależnej od ilości osób przebywających na ich terenie i zużywanej ilości wody. Przepustowość przydomowych oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości mieszkańców i zużywanej wody w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków – określonego w przepisach odrębnych.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

a) minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,

b) unikania wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi,

c) zabezpieczenia pojemników lub worków do zbierania odpadów o minimalnej pojemności określonej w Regulaminie.

2. Gmina utworzyła i prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym może wskazywać miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

3. Gmina, w razie potrzeby, organizuje mobilną selektywną zbiórkę niektórych rodzajów problemowych odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

§ 22. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są:

a) rejestrować masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady,

b) przekazywać odbierane odpady, zgodnie z umową, do instalacji spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik i zgodnie z WPGO.

§ 23. 1. Odpady zebrane z terenu Gminy Raciąż mają być przekazywane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne do najbliższej, wskazanej w WPGO regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).  W przypadku jej braku, podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości, przekazuje je do instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. RIPOK do której są przekazywane zebrane z terenu gminy odpady komunalne jest wskazana w umowie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawartej pomiędzy wybranym w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę przedsiębiorcą i wójtem.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 24. 1. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane na ogrodzonych nieruchomościach, skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) zapewnienia przez właściciela stałego i skutecznego dozoru nad psem,

2) odpowiedniego oznakowanie psa, umożliwiającego identyfikację właściciela bądź opiekuna,

3) w przypadku psów agresywnych, konieczności wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcu,

4) uprzątania odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych, mogących stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi.

4. Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Raciąż, reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Raciąż w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 25. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 26. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) miejsca zbiorowego żywienia,

2) budynki użyteczności publicznej,

3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,

4) studzienki przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

5) miejsca hodowli zwierząt gospodarskich,

6) obiekty i  magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Zabieg deratyzacji jest przeprowadzany przez specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej wykonania.

3. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy:

1) w terminie wiosennym – od marca do kwietnia,

2) w terminie jesiennym - od października do listopada.

4. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 28. Traci moc Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż.

§ 29. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

 

 

321103