Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII.114.2016

Treść

UCHWAŁA NR XVII.114.2016
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 1 lipca 2016 r.


w sprawie zmian w Statucie Gminy Raciąż.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) - Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Raciąż” do Statutu Gminy Raciąż uchwalonego Uchwałą Nr IV/28/2003 Rady Gminy Raciąż z dnia 7 marca 2003r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 88, poz. 2255 – wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się punkt 3;
2. skreśla się punkt 5;
3. punkt 7 otrzymuje brzmienie: „Zespół Szkół w Koziebrodach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

320929