Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXII.153.2017

Treść

UCHWAŁA  Nr XXII.153.2017

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 17 lutego 2017r.

 

w sprawie:  ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2017 rok.

                   

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446  ) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Raciąż na 2017 rok, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

321091