Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXII.154.2017

Treść

UCHWAŁA  Nr XXII.154.2017

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 17 lutego 2017r.

 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ) oraz § 68, pkt 1 Statutu Gminy Raciąż – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Raciąż na 2017 rok, zgodnie  z załącznikami nr: 1 - 5 – do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się stałym Komisjom Rady Gminy Raciąż.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

321091