Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXIII.160.2017

Treść

Uchwała Nr XXIII.160.2017

Rady Gminy Raciąż

z dnia 31 marca 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w roku 2017” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy           

Jarosław Jaworski

 

Załącznik nr 1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2017 roku

320075